16012 SPARTAN HOPLITE. V CENTURY B.C. + Arek Maximus