Diorama: “We Are Back” 35019 + 35047 + 35151 + 35530 + 35548 + 35550 + 35569 + 35584 + 36045 + 38004 + Yung-Yi Shieh