35061 SOVIET FIELD KITCHEN PK-42 + Alexander Zakharov