35203 Personenwagen TYP 170V SALOON + Stanislaw Jablonski