35225 U.S. TRACTOR w/Towing Winch & Crewmen + Emilian Cirtina