35259 BM-8-24 BASED ON 1,5t TRUCK +  Evgeniy Solodyhin