35296 RAILWAY GONDOLA 16,5-18t + Evgeniy Solodyhin