37035 SU-122-54 EARLY TYPE + Andrey-Vladimirovich Bytkha