40001 SOVIET BALL TANK “Sharotank” INTERIOR KIT + Alexey Solovyov