38020 SOVIET TRAM X-SERIES. EARLY TYPE + Vyacheslav Lysov