37055 SLA HEAVY APC-54. INTERIOR KIT + Shestak Alexander