38025 TEMPO E400 HOCHLADER PRITSCHE 3-WHEEL TRUCK + Ilya Yut