39004 RAILWAY NON-BRAKE FLATBED 16,5 t + Oleg Markov